Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. handlu transgranicznego ERGEG (Cross Border Trade Task Force), które odbyło się w Brukseli 16 maja 2006 roku

W spotkaniu Prezesa URE reprezentowała p. Agnieszka Panek z Departamentu Promowania Konkurencji URE.

Spotkanie poświęcone było m. in. dyskusji nad projektem wytycznych ITC, który oparty jest na nowej metodzie (IMICA). Przedstawiciele regulatorów reprezentowali pogląd, że przedstawione przez ETSO analizy nie pozwalają na jednoznaczną ocenę skutków wprowadzenia nowej metody. W związku z tym, istotne jest wprowadzenie ograniczeń wielkości funduszu rekompensat. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli ocenić prawidłowość działania proponowanej metody bez narażania się na istotną zmianę obciążeń finansowych uczestników systemu.

Pozostałe dyskutowane przez przedstawicieli regulatorów zagadnienia dotyczyły:

  • współczynników wrażliwości (sensitivity factors SF). Przyjęte do analiz współczynniki wrażliwości netto (net SF) budzą wiele sprzeciwów. Lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie wartości bezwzględnej wskaźników (absolute SF) lub dodatniej (positive SF),
  • poprawy procedur płatności w taki sposób, aby opłaty można byłoby zawierać w taryfach OSP (proponowanym rozwiązaniem było wyliczenie całkowitej wielkości funduszu ex ante (podstawa kalkulacji taryf), a następnie płatności ex post wg faktycznych przepływów tranzytowych),
  • sposobu ujęcia kosztów sieci poszczególnych napięć do kalkulacji kosztów infrastruktury sieciowej (przy dużych różnicach pomiędzy krajami proponowane ograniczenie tych kosztów limitem),
  • problemu połączeń stałoprądowych (czy ich koszty należy także wliczać do kosztów infrastruktury). Proponowanym rozwiązaniem jest pozostawienie rozwiązań wypracowanych już w aktualnie stosowanej metodzie,
  • opłat za usuwanie ograniczeń, które powinny być bezwzględnie wyłączone z systemu ITC,
  • opłat dla krajów peryferyjnych (czy powinny być zróżnicowane w oparciu o wyliczenia IMICA, czy tak jak w obecnym rozwiązaniu, wynosić 1 EUR/MWh.
Data publikacji : 16.05.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry