Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Regionalnych Rynków Energii Elektrycznej (ERGEG), które odbyło się w Brukseli 31 maja 2006 roku

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

Na spotkaniu przedyskutowano między innymi pierwszy projekt dokumentu „Cross border framework for transmission network infrastructure”. Jako główną barierę w inwestowaniu w połączenia międzysystemowe wskazano długi proces autoryzacji nowych projektów, w szczególności na poziomie decyzji podejmowanych przez lokalne instytucje/organy. Wśród rekomendacji wskazanych w dokumencie należy wymienić:

  • rozszerzenie standardów planowania i operacyjnych do poziomu regionalnego (operatorzy systemów przesyłowych),
  • rozszerzenie kompetencji Regulatorów w zakresie zatwierdzania nowych inwestycji (przykładowo wzrost kosztów inwestycji poprzez taryfy) do poziomu regionalnego – wspólne podejmowanie decyzji,
  • większa koordynacja działań operatorów systemów przesyłowych w zakresie planowania i prowadzenia ruchu sieciowego,
  • szczegółowe określenie ram czasowych (timelines) dla procesu autoryzacji nowych projektów inwestycyjnych.

Dokument odnosi się zarówno do inwestycji regulowanych (pokrywanych przez taryfy przesyłowe), jak również inwestycji komercyjnych.

Podczas spotkania przedyskutowano także pierwszy projekt dokumentu „Compatibility of national legal conditions concerning regulatory competences”. Dokument bazuje na wnioskach z Raportu Porównawczego z grudnia 2005 roku oraz kompetencjach i zadaniach Regulatorów opisanych w europejskich dyrektywach, rozporządzeniach oraz notach i decyzjach Komisji Europejskiej. Głównym celem dokumentu jest wskazanie kompetencji Regulatorów, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania nałożonych na nich zadań, także w kontekście działań regionalnych. Podkreślono znaczenie niezależności organów regulacji (w tym od struktur rządowych), konieczność posiadania kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf oraz zasad funkcjonowania mechanizmów bilansowania oraz odpowiednich narzędzi umożliwiających efektywne monitorowanie rynku (dostęp do danych od wszystkich uczestników rynku, a także monitorowanie udostępniania danych – transparency). Dokument ten zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej z rekomendacją umieszczenia kompetencji organów Regulacji w wytycznych do Rozporządzenia 1228/2003 oraz Rozporządzenia 1775/2005. Termin ukończenia dokumentu przewiduje się na jesień 2006 roku.

Data publikacji : 31.05.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry