Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca XIII posiedzenia Zespołu Zadaniowego „Competition & Unbundling” działającego przy CEER, które odbyło się 24 maja 2006 r. w Brukseli

Na spotkaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki reprezentował jego Społeczny Doradca - Pan Janusz Bil.

Posiedzenie w całości poświęcone zostało redakcji dokumentu pt. Information and Management Unbundling. Członkowie zespołu – przedstawiciele krajowych instytucji regulacyjnych kolejno prezentowali przygotowane przez siebie projekty poszczególnych rozdziałów. Pan Janusz Bil przygotował i zaprezentował część dotyczącą niezależności decyzyjnej operatorów pt. Unbundling of decisions.

Z poczynionych przez niego obserwacji wynika, iż Komisja Europejska wskazuje na duże znaczenie praktycznego i przejrzystego rozdziału działalności regulowanej od nieregulowanej dla konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Sugestie Komisji Europejskiej w tym zakresie wykraczają nawet poza rozwiązania wynikające z Dyrektywy 2003/54/EC. Wydaje się, że postulaty Komisji Europejskiej w zakresie rozdziału działalności regulowanej i nieregulowanej mogłyby być spełnione jedynie w przypadku rozdziału własnościowego (ang. ownership unbundling), co nie jest wymagane w obecnym stanie prawnym.

Obserwując polski rynek energii i działania przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (spółek dystrybucyjnych) wydaje się, że jesteśmy bardzo daleko nawet od zrozumienia idei rzeczywistego unbundling’u, nie mówiąc już o podjęciu praktycznych działań w zakresie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnym nadzorem należy poddać instytucję sprzedawcy z urzędu, która w naszych warunkach może być wykorzystana jako praktyczna przeszkoda we wdrażaniu unbundling’u.

Należy wskazać, że unbundling będzie podstawowym obszarem analiz w ramach kolejnego raportu porównawczego przygotowywanego w roku 2006, zaś Komisja Europejska będzie się szczególnie przyglądać działaniom podejmowanym przez państwa członkowskie, badając, czy zostały podjęte wszelkie dostępne kroki w celu praktycznego wdrożenia zasady unbundling’u.

Data publikacji : 24.05.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry