Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca VIII spotkania Information, Training and Benchmarking Working Group, które odbyło się 12 czerwca 2006 roku w Brukseli

W spotkaniu Prezesa URE reprezentowała p. Małgorzata Kozak z Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych. Jego przedmiotem były następujące kwestie:

 1. Raport Krajowy - została przekazana kopia listu od Pana Ruete – Dyrektora Generalnego DG TREN skierowanego do Ministra Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii (listy o takiej samej treści zostały wysłane do wszystkich ministrów państw członkowskich odpowiedzialnych za energetykę) z prośbą o wsparcie regulatorów przy przygotowywaniu Raportu Krajowego. W liście została wyrażona prośba o przesłanie kopii Raportu w jednym z języków roboczych Unii (list w załączeniu).

 1. EUROMED Workshop – 29 maja br. w Rzymie odbyła się konferencja „The energy regulators community in the Mediterranean Basin”, której współogranizatorem był CEER. Regulator turecki i algierski wyrazili chęć współpracy z regulatorami Państw Członkowskich UE z obszaru basenu Morza Śródziemnego. Uczestnicy zdecydowali o powołaniu Mediterranean Working Group of Electricity and Gas (odrębna struktura od CEER).

 1. Rozpoczęte zostały prace nad projektem planu pracy na rok 2007 – część dotycząca ITB WG - główne przewidywane zadania to:
  - rozbudowanie bazy danych CEER (obecnie dostosowanej tylko do struktury Raportu Krajowego), tak aby dane z kwestionariuszy CEER również były w ten sposób dostępne;
  - realizacja przyjętych zdań dotyczących współpracy międzynarodowej – zgodnie z przyjętym Concept Paper on Training and International Cooperation
  - struktura Raportu Krajowego 2007

Członkowie Grupy Roboczej w większości popierają pomysł likwidacji Information Exchange and Benchmarking Task Force (w strukturach Grupy zostałyby wtedy dwa zespoły zadaniowe Monitoring and Reporting Task Force oraz Tranining and International Cooperation Task Force).

 1. Projekt dokumentu Concept paper on Training and International Coopertation – Training and International Cooperation Task Force przygotował projekt rozwoju międzynarodowej współpracy CEER ze stowarzyszeniami zrzeszającymi regulatorów. Członkowie Grupy analizowali dokument (praktycznie strona po stronie) dyskutując nad poszczególnymi zapisami i dostosowując je do kierunków polityki energetycznej UE jakie zakreślił Pan J. Solana w dokumencie „An external policy to serve Europe’s energy interest – Paper from Commission/SG/HR for the European Council. W wyniku dyskusji została przeredagowana struktura i wprowadzono szereg zmian. Dokument po uzyskaniu akceptacji on – line przez członków Grupy zostanie przedstawiony na General Assembly

 1. International Energy Regulators Network (IERN)Przewodniczący Grupy przekazał ustalenia jakie zapadły na ostatnim General Assembly odnośnie działań jakie mają być podjęte w celu zbierania funduszy na IERN (powołanie High level ad hoc fund raising Task Force for the IREN Project).

Została przygotowana nota dla General Assembly podsumowująca dotychczasowe działania i prezentująca projekt strategii działania na lata 2006 – 2009.

Następne spotkanie Grupy planowane jest na 12 września 2006 r.

Wnioski i rekomendacje:

1. Wydaje się, że skutkiem listu skierowanego przez KE do ministrów Państw Członkowskich może być zainteresowanie się Ministra Gospodarki przygotowywanym raportem (sytuacja taka miała miejsce w zeszłym roku – gotowy raport nie został przekazany do konsultacji pomimo takiej sugestii).

2. Wydaje się, że proponowany zakres prac na rok 2007 nie uzasadnia istnienia trzech zespołów zadaniowych w strukturach Grupy tak więc wydaje się słuszne poparcie projektu zakładającego istnienie dwóch zespołów zadaniowych.

Data publikacji : 29.06.2006

Opcje strony

do góry