Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca VII posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej Rady Europejskich Regulatorów Energetyki, które odbyło się 19 maja 2006 roku w Brukseli

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Leszek Kukuła z Departamentu Taryf.

7 Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej (EQS TF) miało charakter roboczy i odbyło się w siedzibie Sekretariatu CEER w Brukseli, wg następującego porządku:

  • otwarcie posiedzenia:

- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie sprawozdania z ostatniego posiedzenia,
- przegląd uzgodnionych działań,

  • dyskusja na temat postępu prac planowych:

- niesprzyjające warunki pogodowe a jakość dostaw energii elektrycznej
- jakość napięcia a norma EN 50160 – przygotowanie stanowiska CEER,
- podręcznik dobrych praktyk jakościowych,
- strategia rozpowszechniania i kontynuacji Benchmarkingu Jakości Dostaw Energii Elektrycznej - Trzeciego Raportu, 2005 (B.-3R, 2005)

  • inne sprawy i następne spotkania.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

1.1. Przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej (EQS TF) i jednocześnie przedstawiciel Węgier (Gábor SZÖRÉNYI - HEO) powitał obecnych oraz dokonał otwarcia posiedzenia. Zaproponowany porządek obrad rozszerzono o pkt. 2.2 zapowiadający zorganizowanie przez CEER w dniu 29 września 2006 r. w Mediolanie seminarium poświęconego zagadnieniom technicznym związanym z jakością napięcia. Rozszerzony porządek obrad, załączony w wersji roboczej do niniejszej notatki, został zaakceptowany.

1.2. Protokół z poprzedniego 6 Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej (EQS TF), które odbyło się w dniu 6 marca 2006 r. w Brukseli, został przyjęty.

1.3. Przegląd uzgodnionych działań wykazuje, że zostały one zrealizowane.

2. Dyskusja na temat Programu Pracy 2006

2.1. Niesprzyjające Warunki Pogodowe

Przedstawiciel Union of the Electricity Industry EURELECTRIC (Gabor Toth) przedstawił prezentację dotyczącą opracowania: ”Wpływ gwałtownych burz na sieci elektroenergetyczne”, przygotowanego przez Grupę Zadaniową EURELECTRIC ds. przerw w dostawie energii elektrycznej. Po zakończeniu prezentacji w wyniku wnikliwej dyskusji ustalono, co następuje:


  • Problem niesprzyjających warunków pogodowych jest traktowany ze szczególną uwagą zarówno przez przedstawicieli EURELECTRIC, jak i CEER;
  • Podejście specjalistów EURELECTRIC do tego problemu obejmuje wiele zagadnień takich, jak projektowanie (sprzętu), zabiegi eksploatacyjne, koncesyjne i bodźcowe oddziaływanie regulatora oraz operacyjne środki bezpieczeństwa;
  • Kable, jako środek zapobiegawczy, nie zawsze znajdują uzasadnienie zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i technicznym;
  • Dostosowanie aktualnych uwarunkowań i przepisów musi umożliwić podjęcie przez OSP/OSD efektywnych akcji przywracania funkcji systemu;
  • Kluczową sprawą są zagadnienia związane z prawem drogi dla linii przesyłowej;
  • Regulatorzy powinni zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych stron na ten problem poprzez ustalenie odpowiednich definicji i systemów zachęt bodźcowych (tj. skłaniających OSP/OSD do opracowania pisemnej procedury przywracania funkcji systemu) oraz poprzez współpracę z właściwymi organizacjami w zakresie dostosowania norm i ustalania procedur przywracania itd.

Przedstawiciele grupy zadaniowej EQS TF uznali za celowe podtrzymywanie ścisłej współpracy z EURELECTRIC w tym zakresie i jako pierwszy krok zaproponowali, aby sporządzony przez ekspertów EURELECTRIC „dokument dobrych praktyk w zakresie procedur stosowanych w przypadku ekstremalnych przypadków pogodowych” został wspólnie przedyskutowany. Grupa Zadaniowa EQS TF zamierza umieścić tematykę niesprzyjających warunków pogodowych w Planie Prac na 2007 rok, a wyniki dotychczas wykonanych prac posłużą jako dane wstępne do sformułowania tego planu.

Elektroniczna wersja prezentacji dotyczącej zagadnienia ekstremalnych przypadków niesprzyjających warunków pogodowych zostanie przesłana członkom Grupy Zadaniowej EQS TF.

2.2. Jakość napięcia a norma EN 50160 – przygotowanie stanowiska CEER

Przedstawiciel Włoch (Luca Lo SCHIAVO – AEEG) zreferował przebieg dyskusji podczas posiedzenia Grupy Roboczej Nr 1 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CENELEC (CLC TC8X WG1). W szczególności przedstawiciele CEER zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Grupy Roboczej Nr 1 (PESTKA) na następne spotkanie członków grupy roboczej (poświęcone propozycjom dotyczącym nowelizacji normy EN 50 160) w celu przedyskutowania propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez CEER. Dodatkowo wspomniany wyżej przedstawiciel Włoch stwierdził, że jedna z wypowiedzi w czasie dyskusji była bardzo krytyczna wobec propozycji CEER.

Podstawowe ustalenia:

a) Wstępna zawartość stanowiska CEER odnośnie jakości napięcia w aspekcie normy EN 50160, po uwzględnieniu uwag członków grupy zadaniowej, została zaakceptowana. Przewiduje się wysłanie wstępnie ustalonej zawartości stanowiska CEER członkom Grupy Roboczej ds. Elektrycznych (CEER EWG) zarówno w celu informacyjnym, jak i w celu zgłoszenia ewentualnych uwag.

b) Jednodniowe seminarium (warsztaty) poświęcone zagadnieniom technicznym związanym z jakością napięcia w aspekcie normy EN 50160 zostaną zorganizowane w Mediolanie między godziną 9:00 a 17:30 w dniu 29 września 2006 r.
Załączona do niniejszej notatki wersja robocza protokołu 7 Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej CEER zawiera wersję roboczą programu seminarium. Oficjalne zaproszenie do udziału w seminarium zostanie przekazane przedstawicielom CENELEC.

c) Zgłoszono szereg propozycji, aby w sprawach związanych z planowanym seminarium przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami Union of the Electricity Industry EURELECTRIC.

2.3. Podręcznik Dobrych Praktyk Jakościowych

Podstawowe uzgodnienia:

a) Pierwsza kompletna wersja robocza Podręcznika zostanie przesłana członkom grupy zadaniowej w dniu 9 czerwca 2006 r., aby następnie w dniu 19 czerwca 2006 r. podczas 8 posiedzenia grupy zadaniowej w Paryżu przedyskutować jej zawartość.

b) Należy przewidzieć w budżecie na rok 2007 Grupy Roboczej ds. Elektrycznych (CEER EWG) niewielką kwotę niezbędną do przygotowania Podręcznika i pokrycia kosztów jego druku. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone wspólnie z przedstawicielami Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) szczegółowe oszacowanie kosztów związanych z wspólnym wydaniem Podręcznika.

c) Przygotowania do publikacji Podręcznika są w toku - publikacja wersji elektronicznej nie nastręcza żadnych problemów, natomiast istnieje zagrożenie, że termin publikacji wersji drukowanej może zostać przesunięty na 2007 r.

2.4. Strategia rozpowszechniania i kontynuacji Benchmarkingu Jakości Dostaw Energii Elektrycznej - Trzeciego Raportu, 2005 (B.-3R, 2005)

a) Przedstawiciel Włoch w Grupie Zadaniowej EQS TF (Luca LO SCHIAVO – AEEG) przedstawił B.-3R, 2005 podczas sesji plenarnej konferencji Distribution Europe w Barcelonie w dniu 18 maja 2006 r. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

b) Dodatkowo przedstawiciel Włoch (Luca LO SCHIAVO – AEEG) poinformował, że UNICE (Union de la Communauté Européenne) również może być zainteresowana prezentacją B.-3 R, 2005. W związku z tym został poproszony o nawiązanie kontaktu z grupa roboczą UNICE poświeconą zagadnieniom energetycznym i ustalenie, czy członkowie tej grupy roboczej istotnie są zainteresowani prezentacją wyników B.-3R, 2005 odnośnie jakości dostaw i ewentualnym udziałem w spotkaniu technicznym CEER dotyczącym jakości napięcia, które jest planowane w Mediolanie w dniu 29 września 2006 r.

c) Przewodniczący Grupy Zadaniowej (Gábor SZÖRÉNYI – HEO) zobowiązał się do prezentacji B.-3 R, 2005 podczas Światowego Forum Energii organizowanego w Waszyngtonie w dniach 8÷11 października 2006 r.

3. Inne sprawy i następne spotkania

Następne posiedzenie grupy zadaniowej odbędzie się w Paryżu w dniu 19 maja 2006 r.

Załączona do niniejszej notatki wersja robocza protokołu 7 Posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej CEER zawiera szczegółowe zestawienie uzgodnionych działań wraz z wykazem osób odpowiedzialnych za ich realizację, terminów oraz stanu zaawansowania tej realizacji. Dodatkowo protokół ten zawiera wersję roboczą programu seminarium poświęconego zagadnieniom technicznym związanym z jakością napięcia, którego organizację CEER planuje w dniu 29 września 2006 r. między godziną 9:00 a 17:30 na Politechnice Mediolańskiej (Politecnico di Milano).

Wnioski

Udział w pracach Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej (EQS TF) działającej w ramach Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) pozwala na bezpośrednie zapoznanie się z metodologią rozwiązywania problemów występujących również w naszym kraju (niesprzyjające warunki pogodowe) oraz na śledzenie ewolucji i ewentualny wpływ na nowelizację europejskiej normy dotyczących jakości napięcia (EN 50160), która w znowelizowanej wersji będzie również u nas wdrażana.

Szczególnie interesujące jest poznanie sposobów wpływania na kształt przyszłej nowelizacji normy EN 50160 poprzez nawiązanie współpracy organizacji zrzeszającej europejskich regulatorów energetyki (CEER) z europejską organizacją normalizacyjną (CENELEC) oraz organizacją zrzeszającą przedstawicieli przemysłu związanych z elektroenergetyką europejską (EURELECTRIC).

Data publikacji : 03.07.2006

Opcje strony

do góry