Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca drugiego spotkania Grupy Implementującej Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyło się w dniu 12 lipca 2006 r. w Wiedniu

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

Spotkanie zostało poświęcone dyskusji nad stanem prac w zakresie opracowania i implementacji nowego systemu zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, uwzględniającego rzeczywiste przepływy energii w sieci (ang. flow based method). Podstawą do dyskusji była prezentacja operatorów systemów przesyłowych, która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Z dyskusji wynika, iż:

1. Planowane wdrożenie metody to początek 2008 r. (oczekiwania Regulatorów to 2007 r.) – plan prac nad nowym systemem stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Oczekiwane przez OSP decyzje Regulatora dotyczące:
- akceptacji przyjętej metody,
- zasad podziału przychodów z aukcji pomiędzy OSP,
- przeznaczenia środków finansowych na utworzenie wspólnego biura aukcyjnego.

3. Główna bariera w zakresie opracowania i wdrożenia nowego systemu to dostęp do wiarygodnych danych oraz możliwości techniczne ich sprawnego pozyskiwania – głównie z innych regionów.

4. Wdrożenie nowego systemu zarządzania ograniczeniami przesyłowymi wymaga zmian w Operational Handbook UCTE (europejski kodeks sieciowy) oraz notyfikacji do KE zgodnie z Rozporządzeniem 139/2004 dotyczącym kontroli koncentracji przedsiębiorstw (tzw. EC Merger Regulation) w sprawie utworzenia wspólnego Biura Aukcyjnego.

5. Pierwsze wyniki kalkulacji zdolności przesyłowych przy zastosowaniu nowej metody oczekiwane pod koniec listopada br.

6. Kolejne spotkania:

  • Regionalny Komitet Koordynujący – początek sierpnia br. (termin do uzgodnienia),
  • Grupa Implementująca – 13 września br. (w sprawie implementacji wytycznych do Rozporządzenia 1228/2003, które wejdą w życie prawdopodobnie pod koniec października br.)

Wnioski

1. Nowy system zarządzania ograniczeniami przesyłowymi zaproponowany przez operatorów systemów przesyłowych wychodzi na przeciw oczekiwaniom Regulatorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz spełnia oczekiwania Komisji Europejskiej, wyrażone między innymi w wytycznych do Rozporządzenia 1228/2003. Wydaje się zatem zasadne w pełni poparcie prac operatorów nad opracowaniem i wdrożeniem nowego systemu.

2. Należy podkreślić, że prace nad nowym systemem znacznie się przedłużają. Pierwsze stanowisko Regulatorów oraz uczestników rynku dotyczące oczekiwania na wdrożenie metody uwzględniającej rzeczywiste przepływy energii w sieci (flow based method) zostało wyrażone podczas pierwszego spotkania Mini Forum Europy Środkowo-Wschodniej w dniu 27 stycznia 2005 r., natomiast dopiero obecnie można zaobserwować intensyfikację prac operatorów w tym zakresie.

3. Nowy system zarządzania ograniczeniami przesyłowymi pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie istniejących zdolności przesyłowych w regionie - należy oczekiwać, że wielkość udostępnianych zdolności w poszczególnych interwałach czasowych będzie zmieniała się bardziej dynamicznie. Nowy model wyznaczania zdolności przesyłowych umożliwia w dalszej perspektywie czasu wdrożenie aukcji typu implicit (handel energią z zagwarantowanym prawem transportu), a co za tym idzie - rynku czasu rzeczywistego (intra-day market).

4. Wydaje się, że środki finansowe na utworzenie niezależnego biura aukcyjnego powinny pochodzić z przychodów z aukcji. Takie wydatkowanie przychodów będzie zgodne z art. 6 pkt 6 Rozporządzenia 1228/2003.

5. W związku z przedłużającymi się pracami nad nowym systemem zarządzania ograniczeniami przesyłowymi i brakiem możliwości jego wdrożenia w 2007 r. należy oczekiwać dalszej dyskusji nad zmianami obecnie funkcjonującego systemu. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia Polski jest krytykowane przez innych Regulatorów (w szczególności lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Austrię) stosowanie profilu technicznego na granicy polskiej z sąsiednimi krajami regionu. Dyskusja w tym zakresie będzie opierała się na dalszej analizie danych udostępnionych przez operatorów. Należy podkreślić, że każda zmiana metody wyznaczania zdolności przesyłowych na granicy polskiej wymaga zmiany decyzji Prezesa URE, stąd ostateczna decyzja należy do polskiego Regulatora.

Data publikacji : 12.07.2006

Opcje strony

do góry