Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca trzeciego spotkania Regionalnego Komitetu Koordynującego w Europie Środkowo-Wschodniej, Praga, 2 sierpnia 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

1. Zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi

· dyskusja nad stanowiskiem Regulatorów dotyczącym zaproponowanego harmonogramu opracowania i wdrożenia nowego modelu zarządzania ograniczeniami

· dyskusja nad zmianami w zasadach skoordynowanych aukcji na 2007 r.

· monitorowanie aukcji skoordynowanych – przedstawione zostały wstępne wyniki monitorowania aukcji; uzgodniono, że dalsze analizy będą dotyczyły całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (dane od 8 OSP).

2. Udostępnianie danych o funkcjonowaniu rynku (transparency)

· uzgodniono, że zostanie opracowana szczegółowa lista danych, które powinny być publikowane zgodnie z wytycznymi ds. zarządzania ograniczeniami, a następnie zostanie przesłana do OSP,

· obecnie nie jest przewidziane powołanie Grupy Implementującej.

3. Różnice w kompetencjach Regulatorów

· uzgodniono, że tabela zbiorcza zawierająca porównanie kompetencji organów regulacyjnych w regionie zostanie zmodyfikowana w celu jej większej przejrzystości,

4. Bariery dostępu do rynku

· uzgodniono, że oczekiwania EFET w tym zakresie powinny zostać bardziej szczegółowo zdefiniowane.

Wnioski

1. W zakresie zarządzania ograniczeniami należy wspierać działania OSP dotyczące opracowania i wdrożenia nowego systemu zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. W celu ostatecznej oceny tego modelu niezbędna jest znajomość szczegółowych założeń oraz wyników symulacji dotyczących oferowanych zdolności na poszczególnych przekrojach handlowych. Niemniej metoda kalkulacji zdolności przesyłowych flow based pozwala na bardziej optymalne ich wykorzystanie w porównaniu do obecnie stosowanej metody NTC (ETSO).

2. Obecnie opracowywany jest przez organy regulacyjne system monitorowania udostępniania zdolności przesyłowych. Wiodącą rolę w tym zadaniu pełni BNetzA (Niemcy), aby zapewnić możliwość monitorowania udostępniania zdolności także w innych regionach, do których należą Niemcy. Obecnie pierwsze wyniki monitorowania dotyczą profilu polskiego w kierunku eksportu. Planuje się bieżące monitorowanie aukcji na wszystkich profilach handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

3. Regulatorzy z Czech i Austrii podjęli decyzje zabraniające udostępniania przez APG i CEPS zdolności przesyłowych na warunkach preferencyjnych dla realizacji historycznych kontraktów długoterminowych. Należy rozważyć potrzebę poinformowania o tym fakcie Ministra Gospodarki.

Data publikacji : 29.09.2006
Data modyfikacji : 27.11.2006

Opcje strony

do góry