Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca I spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Monitorowania i Raportów CEER, Bruksela, 20 sierpnia 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentowała p. Małgorzata Kozak z Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych.

Spotkanie w całości poświęcone zostało kwestii głównych zagadnień Assessment Paper (dokumentu sporządzonego na podstawie Raportów Rocznych Regulatorów). W wyniku dyskusji, członkowie Zespołu zdecydowali, iż następujące zagadnienia zostaną szczegółowo omówione w Assessment Paper:
- unbundling - kwestie rozdziału działalności w sektorze energii elektrycznej i gazu zostaną ujęte w jednym rozdziale, kraje zostaną podzielone na grupy (różne tempo otwarcia rynku), dodatkowa analiza realizacji zasad unbundlingu zostanie przeprowadzona w państwach – importerach energii elektrycznej oraz eksporterach; omówione zostaną również kwestie „cross order unbundling”;
- kompetencje Regulatorów – rozwój kompetencji, możliwości ich realizacji, kwestie związane z monitorowaniem i możliwością badania (prowadzenia dochodzeń) wobec przedsiębiorstw regulowanych (ważne dla prawidłowo prowadzonej regulacji ex-ante), podział kompetencji pomiędzy różne urzędy w odniesieniu do regulacji rynku energii, kwestie niezależności regulatorów (budżet), kwestia odpowiedniej implementacji dyrektyw w przypadku kompetencji Regulatorów;
- integracja regionalna – korelacje cenowe między poszczególnymi rynkami krajowymi, kwestie wsparcia integracji przez rządy, rola ERGEG-u w integracji regionalnej, kwestie kontraktów długoterminowych w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, efektywne wykorzystanie interkonektorów;
- koncentracja – na poziomie krajowym, przygotowanie do konkurencji europejskiej, pozytywne i negatywne konsekwencje, programy wirtualnych elektrowni (VPP) i uwalniania zdolności przesyłowych gazu (gas release programme);
- nowe inwestycje – kwestie bezpieczeństwa dostaw, sygnały cenowe, oddzielnie omówione zostaną kwestie bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej, odniesienie do Zielonej Księgi;
- przygotowanie do otwarcia rynku w 2007 r. – przygotowanie zasad zmiany dostawcy, procedury, prawo, kwestie istnienia cen wolnorynkowych i regulowanych w odniesieniu do odbiorców końcowych.

Po uzyskaniu akceptacji Grupy Roboczej dokument ma zostać przekazany Zgromadzeniu Ogólnemu
Data publikacji : 20.08.2006

Opcje strony

do góry