Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2060,Notatka-informacyjna-dotyczaca-VIII-spotkania-Grupy-Zadaniowej-ds-jakosci-dostaw.html
18.07.2024, 10:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca VIII spotkania Grupy Zadaniowej ds. jakości dostaw energii elektrycznej CEER , Paryż, 19 czerwca 2006 r.

Na posiedzeniu Prezesa URE reprezentował p. Leszek Kukuła z Departamentu Taryf.

Zakres merytoryczny spotkania obejmował:
1. Strategię rozpowszechniania Benchmarkingu Jakości Dostaw Energii Elektrycznej - Trzeciego Raportu, 2005;
2. Jakość napięcia vs norma EN 50160 – dyskusja dotycząca współpracy z EURELECTRIC w oparciu o informacje przygotowane przez przedstawiciela Austrii (Alfons HABER – E-Control);
3. kodeks dobrych praktyk jakościowych;
4. Niesprzyjające warunki pogodowe - dyskusja na temat zakresu pytań dotyczących wyjątkowych zdarzeń pogodowych przygotowanego przez przedstawiciela Wielkiej Brytanii;
5. Dyskusję dotyczącą Planu Pracy na 2007 rok.

Ad. 1 W związku z przesłaniem i opublikowaniem przez przedstawicieli EURELECTRIC uwag na temat Benchmarkingu Jakości Dostaw Energii Elektrycznej - Trzeciego Raportu, 2005 uzgodniono harmonogram i procedurę postępowania w odniesieniu do w/w dokumentu.
Ad. 2 Przedyskutowano propozycje CENELEC odnośnie zawarcia umowy o współpracy w celu podjęcia w przyszłości wymiany informacji i ścisłej współpracy w zakresie badania jakości napięcia w świetle obowiązującej normy EN 50160. W wyniku dyskusji zdecydowano, że jedynie zostanie sformułowane stanowisko CEER w tej sprawie, które może stanowić podstawę do rozpoczęcia szerokiej dyskusji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, z przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi włącznie. Zdobyta wiedza i sformułowane wnioski w wyniku dyskusji mogą służyć jako wstęp do ewentualnej rewizji stanowiska CEER. Przedstawiciel Włoch przygotował wstępną wersję roboczą stanowiska CEER w sprawie jakości napięcia oraz zwięzłą prezentację problematyki związanej z jakości napięcia. Prezentacja zostanie przesłana zaproszonym do prac ekspertom zewnętrznym, które nie są członkami Grupy Zadaniowej. Przedstawiciele EURELECTRIC zwrócili uwagę, że przed zarekomendowaniem zaostrzenia wymagań normy EN 50160 pożądane byłoby przeprowadzenie analizy kosztowej wprowadzenia poszczególnych obostrzeń. Grupa Zadaniowa postanowiła przedyskutować tą propozycję bardziej szczegółowo.
Ad.3 Przedyskutowano wstępne uwagi ogólne pierwszej wersji roboczej kodeksu zaś pod koniec dyskusji kilka uwag szczegółowych.
Ad.4. Przy nieobecności przedstawiciela Wielkiej Brytanii przyjęto następujące podstawowe ustalenia i plan działań w odniesieniu do kwestionariusza.
Ad.5 Do włączenia do Programu Pracy zaproponowano następujące tematy:
- EQS-1 Stanowisko CEER w sprawie Jakości Napięcia – przegląd normy 50160 (ciąg dalszy prac z 2006 r.) Może być uwzględniona analiza oszczędności kosztowych, jeśli zostaną na ten cel zapewnione fundusze
- EQS-2 Kodeks Dobrych Praktyk Jakościowych – obejmuje wskaźniki i praktyki (z uwzględnieniem zachęt) niezbędne do wprowadzenia regulacji jakościowej dla OSD
- EQS-3 Niesprzyjające Warunki Pogodowe – nowe podejście regulacyjne uwzględniające tego typu zdarzenia i zachęty do inwestycji końcowych (ciąg dalszy prac z 2006 r.)
- EQS-4 Kontynuacja Benchmarkingu Jakości Dostaw Energii Elektrycznej - Trzeciego Raportu, 2005 (ciąg dalszy prac z 2006 r.)
- EQS-5 Badania dotyczące oczekiwań i satysfakcji klientów w zakresie poziomu jakości obsługi odbiorców na obszarze UE.

Wnioski

Do udoskonalenia standardów jakości napięcia niezbędne jest rozszerzanie współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi w poszczególnych krajach UE i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi. Do współpracy tej należy włączyć również międzynarodowe organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa związane z elektroenergetyką. Natomiast z wstępnych informacji uzyskanych na temat problematyki związanej z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wynika, że chociaż wszystkie bez wyjątku organy regulacyjne w krajach UE deklarują jako główny cel swojej działalności ochronę odbiorcy to jednak podejście do uwzględniania ekstremalnych warunków pogodowych w realizacji tego celu w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowane. Dlatego wypracowanie Dokumentu Jednolitego Zrozumienia (ang. Common Understanding Paper) w zakresie tej problematyki wydaje się bardzo cenne i przydatne w warunkach krajowych.
Data publikacji : 19.06.2006

Opcje strony