Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca I spotkania Grupy Uczestników Rynku dla Regionalnej Inicjatywy Gazowej połączonego rynku północnego i północno – zachodniego, III posiedzenia Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego dla Regionalnej Inicjatywy Gazowej

połączonego rynku północnego i północno zachodniego oraz II posiedzenia Grupy Wdrożeniowej dla Regionalnej Inicjatywy Gazowej połączonego rynku północnego i północno-zachodniego (inicjatyw powołanych przez Forum Madryckie), Haga, 9-10 października 2006 r.

Na posiedzeniach Prezesa URE reprezentowała p. Marzanna Kwiecień z Departamentu Promowania Konkurencji.

W pierwszym posiedzeniu Grupy Uczestników Rynku uczestniczyło ok. 130 przedstawicieli branży gazowniczej państw regionu oraz przedstawiciele organów regulacyjnych. Spotkanie miało charakter debaty publicznej („public hearing”). Jej podstawowym elementem były prezentacje podsumowujące dotychczasowe prace 4 grup zadaniowych:
- regulacyjnej - analizującej regulacje prawne w tym zwłaszcza dotyczące inwestycji;
- transportowej – analizującej rynek pierwotny i wtórny handlu przepustowościami i ograniczeniami;
- technicznego zarządzania siecią (ang. operability) - analizującej prace nad ujednoliceniem zasad dotyczących jakości gazu i bilansowania
- rynkowej – analizującej handel w hub-ach.
Większość uczestników rynku zgodziła się z tezą ERGEG-u, iż właściwe wdrożenie postanowień Dyrektywy Gazowej 2003/55/WE oraz Rozporządzenia 1775/2005 jest esencją dobrego funkcjonowania wspólnotowego rynku gazu. Debata w ramach 4 powyższych grup zadaniowych pozwoliła na ustalenie rekomendacji do dalszych prac nad projektem stworzenia wspólnego, połączonego rynku północnego i północno-zachodniego. Jako priorytety ustalono:
1. w zakresie przejrzystości - przyspieszenie prac dotyczących przejrzystości dostępu do informacji – zaproponowano aby w pracach dotyczących tej kwestii kierować się zasadą „nie, co powinno być publikowane ale jak, przez kogo i z jakim stopniem szczegółowości”;
2. w zakresie handlu w hub-ach - zdefiniowanie barier ograniczających płynność handlu w hub-ach;
3. w zakresie jakości gazu - zaangażowanie rządów oraz producentów gazu we wdrażanie rozwiązań dotyczących standardów jakości gazu wyznaczonych w wytycznych EASEE –Gas;
4. w zakresie bilansowania – tworzenie warunków bilansowania dobowego zarówno w transporcie jak i w hub-ach;
5. w zakresie rynku pierwotnego i wtórnego – wypracowanie pakietu rozwiązań udostępniania wolnych przepustowości i likwidacji ograniczeń systemowych (implementacja zasady UIOLI, wprowadzenie aukcji);
6. w zakresie koordynacji rozwiązań regulacyjnych – określenie nowej filozofii koordynacji prac w zakresie regulacji na poziomie rynku regionalnego ze względu na duże rozbieżności interpretacji przepisów, w tym zwłaszcza dotyczących nowych inwestycji (art. 22 dyrektywy gazowej). Podkreślono konieczność wypracowania wspólnych wytycznych w tym zakresie na poziomie ERGEG-u .

Podczas posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego (RCC) podsumowano wyniki konsultacji prac grup zadaniowych z uczestnikami rynku oraz przeanalizowano rekomendacje do dalszych prac dla poszczególnych grup zadaniowych. Przedstawiono również opracowane projekty kwestionariuszy, które po akceptacji Komitetu Koordynacyjnego zostały skierowane na posiedzenie IG (ang. Implementatin Group). Na podstawie wypełnionych kwestionariuszy przez uczestników rynku Komitet Koordynacyjny sporządzi raport na posiedzenia Forum Madryckiego, dotyczący stanu zaawansowania prac wynikających z dyrektywy gazowej i rozporządzenia 1775.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego (RCC) i Grupy Wdrożeniowej (IG) ustalono plan działania polegający na zebraniu informacji, które będą stanowić wkład do raportu z działania połączonych rynków północnego i północno-zachodniego.

Wnioski

Udział przedstawicieli Polski w Regionalnej Inicjatywie Gazowej połączonego rynku północnego i północno – zachodniego jest pierwszym krokiem do aktywnego udziału Polski w pracach rynku. Pomimo przyznania nam w chwili obecnej statusu obserwatora, przewodniczący tejże inicjatywy regionalnej potwierdził możliwość ubiegania się o pełne członkowstwo w niej. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań szczegółowych w tym zakresie.
Data publikacji : 10.10.2006

Opcje strony

do góry