Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca Warsztatów na temat modeli poprawy efektywności w działalności sieciowej, Bruksela, 19 września 2006 r.

W Warsztatach Prezesa URE reprezentowała p. Anna Bednarska z Departamentu Taryf

Prace grupy roboczej, w ramach której zorganizowane zostały warsztaty (ang. Workstream Efficiency Benchmarking) skierowane są na podjęcie próby (opracowania projektu międzynarodowego benchmarkingu operatorów sieci przesyłowych, a następnie benchmarkingu operatorów sieci dystrybucyjnych.

Na spotkaniu zaprezentowano trzy wstępne projekty:

International Elekctricity TSO Benchmarking

Projekt opracowywany przez SUMICSID Group, firmy zarejestrowanej w Szwecji i Belgii, której celem statutowym jest promowanie wykorzystywania systemów analitycznych, w tym benchmarkingowych w projektach realizowanych przez regulatorów oraz instytucje rządowe.

Założenia projektu to:

- analiza i porównywanie danych związanych ściśle z inwestycjami i majątkiem sieciowym;

- przyjmuje również częściowe metody benchmarkingow’e np. koszty operacyjne przypadające na długość linii, jednakże ocenia te metody jako obarczone licznymi wadami;

- posługuje się pojęciem miary kosztu normatywnego, czyli jak koszty operatora odnoszą się do kosztu znormalizowanego oraz wynikami benchmarking’owymi, czyli jak wygląda sieć operatora w stosunku do innych sieci;

- poddawane będą analizie koszty operacyjne oraz inwestycje w okresie 1965-2006 w odniesieniu do parametrów m. in. takich jak: długość linii i kabli, ilość transformatorów.

Gas Transmission Benchmarking

Wstępny projekt przygotowany przez grupę badaczy z Uniwersytetu Cambridge:

- na próbie 5 krajów (4 europejskich i USA) – dane z różnych okresów badawczych;

- projekt wykorzystujący ekonometryczne metody: OLS, COLS, SFA i DEA;

- parametry użyte w badaniu to: koszty operacyjne i amortyzacja (OPEX), koszty operacyjne + amortyzacja+ inwestycje (IPEX) oraz łączne koszty (TOTEX), ponadto analizowano również łączne przychody.

International Benchmarking Study

Projekt opracowywany przez regulatora Komisję ds. Regulacji Energii Elektrycznej we Francji:

- będzie wykorzystywał ekonometryczne metody: COLS i DEA;

- obecnie znajduje się w fazie zbierania i „oczyszczania” danych.

Dane zebrano od operatorów sieci dystrybucyjnych z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Danii i Luxemburga.

Wnioski

Dokonanie międzynarodowego benchmarkingu zarówno operatorów sieci dystrybucyjnych, jak i przesyłowych będzie zadaniem bardzo trudnym, co pokazały przedstawione na spotkaniu wstępne projekty.

Przeprowadzenie międzynarodowej analizy benchmarking’owej operatorów sieci dystrybucyjnych powinno zostać poprzedzone uprzednią, bardzo szczegółową analizą wprowadzonych do modelu danych, co potwierdza próbny projekt regulatora francuskiego, International Benchmarking Study, zaprezentowany na spotkaniu. Kilka miesięcy trwało przygotowywanie zbierania danych, później analiza i „oczyszczanie” danych z licznych różnic występujących pomiędzy krajami, w taki sposób, aby doprowadzić pożądane parametry do porównywalności między sobą. W przeciwnym razie wyniki analizy „na wejściu” obarczone zostałyby istotnymi błędami, uniemożliwiającymi skorzystanie z tej analizy.

Dodatkowym problemem jest właściwe przyjęcie okresu przeprowadzenia analizy, wynikającego często z braku dostępu do danych wsadowych do modelu. Główny zarzut do projektu badaczy z Uniwersytetu z Cambridge to przyjęcie parametrów do analiz z różnych okresów czasowych, co znacznie zaburza uzyskane rezultaty.

Ponadto zwrócono uwagę na trudności, które mogą pojawić się podczas zbierania danych do modelu:

· dostępność (ograniczenia pozyskania i przesyłania informacji, opór lub niechęć);

· duże zróżnicowanie warunków regionalnych działania podmiotów;

· wieloznaczność używanych pojęć w różnych krajach np OPEX;

· rozbieżności w zakresie księgowości;

· narzędzia do weryfikacji danych.

Ponadto przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali stanowiska w zakresie ograniczenia możliwości przekazywania danych oraz ich dostępności.

Polski uczestnik spotkania poinformował o możliwości przekazywania oficjalnie opublikowanych danych w Polsce, natomiast wszelkie inne potrzebne informacje będą możliwe do przekazania tylko i wyłącznie za pisemną zgodą zainteresowanych podmiotów zgodnie z zasadą poszanowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Data publikacji : 19.09.2006

Opcje strony

do góry