Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca 30 posiedzenia Gas Working Group CEER oraz 20 posiedzenia Gas Focus Group ERGEG, Wiedeń, 29 września 2006 r.

W posiedzeniach Prezesa URE reprezentowała p. Zofia Janiszewska z Departamentu Promowania Konkurencji

Dyskusja podczas 30 posiedzenia Gas Working Group CEER dotyczyła:

1. Programu prac na rok 2007. Przewodniczący GWG przedstawił propozycję planu pracy przygotowaną przez Drafting committee. W odniesieniu do zakresu tematycznego zagadnień, które mają być przedmiotem prac to zasadniczo nie wniesiono modyfikacji, dokonano natomiast drobnych przesunięć tematów pomiędzy grupami roboczymi, a w konsekwencji – zmieniono nazwy niektórych zespołów. Zainteresowanym przedstawicielom regulatorów zaproponowano zgłaszanie kandydatów na przewodniczących grup.

W dyskusji o programie prac wielokrotnie powracał problem podziału zadań między grupy robocze CEER/ERGEG a rynki regionalne. Ustalono, że grupy robocze pracować będą nad ogólnoeuropejskimi standardami zaś rynki regionalne skoncentrują się na implementacji wytycznych. Gdyby jednak w pracach rynków regionalnych natrafiono na problemy o charakterze systemowym – powołana zostanie ad hoc grupa robocza, działająca na forum CEER/ERGEG.

2. Zdolności przesyłowych. Grupa robocza (TF CAP) przygotowała projekt wytycznych dotyczących zasad wyznaczania zdolności przesyłowych – do stosowania przez OSP oraz pomocne regulatorom do weryfikacji poprawności kalkulacji dostępnych zdolności przesyłowych, oferowanych przez OSP.

3. Benchmarking’u taryf tranzytowych. W badaniu wzięło udział tylko 4 operatorów, a prace wykazały, że zarówno taryfy jak i zasady ich kalkulacji są bardzo zróżnicowane.

4. Inwestycji infrastrukturalne. Przedstawiciel regulatora francuskiego przygotował i przedstawił GWG do konsultacji dokument „Report on EC and ERGEG views on Investment In Gas Infrastructure”, stanowiący podsumowanie regulacji i stanowisk europejskich w sprawie inwestycji w gazownictwie.

5. Warsztatów dot. inwestycji. Przedstawiono i przyjęto propozycję agendy warsztatów CEER dotyczących wymagań instytucji finansowych przy finansowaniu gazowych inwestycji infrastrukturalnych
i ich konsekwencjom regulacyjnym.

Podczas 20 posiedzenia Gas Focus Group ERGEG przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja o postępie prac rynków regionalnych.

· South-South-East:. W czasie spotkanie Regional Coordination Committee i Stakeholders Group dyskutowano priorytety prac dla tego regiony, dokonano przeglądu stanu realizacji rozporządzenia 1775/2005/WE oraz uzgodniono dalsze plany działania.

· South: zaplanowanozostało pierwsze spotkanie Stakeholders Group, dotychczas dokonano przeglądu stanu połączeń międzysystemowych

· North i North-West: Przedstawiciele obu połączonych rynków poinformowali, ze zadowoleni są ze współpracy i w związku z tym zamierzają kontynuować prace w poszerzonym gronie do czasu, do kiedy będzie to efektywne. Poinformowali także o ogromnym zainteresowaniu przedsiębiorstw działających na tych rynkach udziałem w najbliższym Stakeholders Group. Z uzyskanych informacji w sprawie aplikacji Polski wynika, że Zgromadzenie Ogólne zamierza przyznać prawdopodobnie Polsce status obserwatora w rynku północnym. Podstawowe argumenty, które padły w dyskusji to:

- znaczna wielkość rynku północnego i północno-zachodniego – np. w spotkaniu stakeholders group wziąć mają udział przedstawiciele ok. 100 podmiotów;

- obecność Polski w jednym rynku regionalnym (SSE);

- brak technicznych możliwości współpracy (słaby poziom rozwoju krajowego rynku gazu i integracji z pozostałymi silnie zintegrowanymi systemami).

2. Wytyczne dobrych praktyk w zakresie bilansowania (GGPGB) – dokument wstępnie został przyjęty i skierowany do konsultacji on-line, uzgodniono także, że przesunięta zostanie pierwotnie ustalona data wejścia w życie wytycznych (nie 1 stycznia 2007 lecz np. 1 lipca 2007).

3. Raport z realizacji Wytycznych dobrych praktyk w zakresie magazynowania gazu – przyjęto aneks techniczny do tego raportu. Niepokój regulatorów budzi fakt, że mimo upływu blisko dwóch lat obowiązywania wytycznych około 90% europejskich konsumentów nie ma żadnego wyboru jeśli idzie o dostawcę usług magazynowych. Zwrócono się do przedstawiciela Komisji Europejskiej o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie regulacji w zakresie otwarcia dostępu do europejskich pojemności magazynowych (wytyczne nie mają charakteru wiążącego). Przedstawiciel Komisji odniósł się do tego pomysłu ze zrozumieniem i zasugerował, by ERGEG zwrócił się do Komisji o wzmocnienie regulacji pozostawiając jednak Komisji dobór konkretnej formy regulacji.

4. Wytyczne w zakresie Open Season – przyjęto w formie wypracowanej przez grupę roboczą do spraw tych wytycznych. Objęto regulacją szeroki wachlarz podmiotów, zrezygnowano jednak z wdrażania wytycznych w formie wiążącej (np. jako załącznik do rozporządzenia), uznając, ze jest na to zbyt wcześnie.

Wnioski

W chwili obecnej sprawa udziału Polski w rynku północnym w charakterze obserwatora została przesądzona. Należy jednak dążyć do zmiany statusu poprzez aktywność na tymże forum, wspieraną kolejnymi próbami uzyskania zgody na pełnoprawny udział w inicjatywie regionalnej.

Data publikacji : 29.09.2006

Opcje strony

do góry