Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca 31 posiedzenia Gas Working Group CEER oraz 21 posiedzenia Gas Focus Group ERGEG, Bruksela, 8 listopada 2006 r.

W posiedzeniach Prezesa URE reprezentowała p. Zofia Janiszewska z Departamentu Promowania Konkurencji

Dyskusja podczas 31 posiedzenia Gas Working Group CEER dotyczyła:

1. Programu prac na rok 2007. Przewodniczący GWG przedstawił modyfikacje planu prac GWG na przyszły rok sugerowane przez Komisję Europejską, a w szczególności:

- uwzględnienie w planie prac konieczności przygotowywania raportów z postępu prac Regionalnych Inicjatyw Gazowych, w celu ich prezentacji na kolejnych Forach Madryckich;

- przygotowanie raportu o stopniu wypełniania zapisów rozporządzenia 1775/2005/WE w krajach członkowskich UE

- wytyczne wyznaczania zdolności przesyłowych otrzymały niższy priorytet (B) i mają być realizowane ewentualnie w listopadzie 2007 r.

2. TF BTT (Benchmarking of Transmission Tariffs) – grupa przygotowała z udziałem doradców:

- opracownie poświęcone metodologii benchmarkingu – International Benchmarking and Regulation of European Gas Transmission Utilities;

- benchmarking taryf tranzytowych – TF Benchmarking of Transmission Tariffs – Tariff part.

Planuje się obecnie przedyskutowanie zapisów raportów z europejskimi OSP, następnie publikację tychże raportów, zorganizowanie konferencji poświęconej benchmarkingowi taryf. Natomiast w trakcie prac zidentyfikowano trzy związane z tym tematem problemy:

- benchmarking, który znalazł się w rozporządzeniu 1775/2005/WE jako podstawa kalkulacji taryf, został tam zapisany na wniosek OSP, tymczasem odmawiają oni (OSP) udostępniania danych niezbędnych do przeprowadzenia benchmarkingu zasłaniając się koniecznością ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – taka sytuacji niepokoi regulatorów, którzy planują wystąpić o jej wyjaśnienie do Komisji Europejskiej;

- praktyczna wartości przygotowanych raportów;

- udostępnianie danych opatrzonych klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, pozyskanych przez właściwego regulatora innym regulatorom oraz instytucjom administracji na poziomie europejskim.

3. TF CAP (Capacity) - grupa robocza rozpowszechniła wśród swych członków projekt wytycznych dotyczących zasad wyznaczania zdolności przesyłowych – do stosowania przez OSP oraz dla regulatorów - do weryfikacji poprawności kalkulacji dostępnych zdolności przesyłowych, oferowanych przez OSP. Prowadzone są obecnie nieformalne rozmowy z GTE, formalne konsultacje będą mieć miejsce w 2007 roku.

Podczas 21 posiedzenia Gas Focus Group ERGEG przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:

1. LNG – poinformowano o postępie prac NERA nad raportem dotyczącym LNG. Na podstawie raportu NERA regulatorzy planują przygotowanie własnego raportu, zawierającego wnioski, rekomendacje i propozycje wytycznych dobrych praktyk związanych z prowadzeniem działalności w obszarze LNG (dla operatorów terminali).

2. Wytyczne dobrych praktyk w zakresie magazynowania – powtórzono, że KE pracuje nad wzmocnieniem roli tych wytycznych jednakże na dzień obrad nie znane były wyniki tych prac.

3. Rynki regionalne – uzgodniono, że regulatorzy przewodniczący pracom poszczególnych rynków przygotują raport z postępów prac zarówno dla GA jak i dla Forum Madryckiego .

4. Wytyczne w zakresie Open Season – GFG zwróciło się do przewodniczących grupy roboczej
z prośbą o przeredagowanie dokumentu tak, żeby wyraźnie rozdzielić to co stanowi definicję „open season” od procedur postępowania w przypadku jego ogłoszenia.

5. Interoperability Study – poinformowano wyłącznie o zadawalającym postępie prac przy tym studium, realizowanym przez EASEE-Gas/Marco-Gas.

6. Cross Border Trade – CREG (Belgia) zamierzał poinformować o wynikach studium Entry-Exit domestic transmission and transit.

7. Projekt nowego „Rozporządzenia w sprawie gazowych inwestycji infrastrukturalnych” zaprezentował przedstawiciel Wspólnoty Energetycznej. Powodem prezentacji była prośba Komisji Europejskiej skierowana do ERGEG o opinię w sprawie tego projektu. Regulacja obowiązywać ma na obszarze Wspólnoty Energetycznej nie mniej jednak możliwe jest, że w przypadku powodzenia zostanie ona zaadaptowana na obszarze Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem regulacjom nowego rozporządzenia podlegać mają międzynarodowe (międzysystemowe) inwestycje infrastrukturalne. Projekt przewiduje, że w przypadku takich inwestycji powołany zostanie tzw. Transmission Project Operator (TPO), którym może zostać wyznaczony
np. jeden z zaangażowanych OSP. Jego zadaniem ma być obsługa klientów nowej infrastruktury na zasadzie one-stop-shop. Projekt tego rozporządzenia ma zostaćw najbliższym czasie rozesłany do wiadomości wszystkich regulatorów, którzy proszeni są o opinię do tego dokumentu.

Data publikacji : 08.11.2006

Opcje strony

do góry