Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca trzeciego spotkania Grupy Implementującej ds. przejrzystości dla uczestników rynku energii elektrycznej Regionalnej Inicjatywy Energetycznej Europy Północnej, Bonn, 24 października 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował Pan Robert Guzik z Departamentu Promowania Konkurencji.

Celem powołania Grupy przez Komitet Koordynujący REI Europy Północnej jest wypracowanie wspólnego zestawienia informacji, które będą publikowane i udostępniane w krajach regionu Europy Północnej (kraje nordyckie, Niemcy i Polska) oraz zharmonizowanie w poszczególnych krajach minimalnych wymagań w zakresie przejrzystości danych udostępnianych na zasadach dobrowolności lub obowiązkowo. Podstawą prac są Wytyczne Dobrych Praktyk dotyczące Przejrzystości i Zarządzania Informacją (Guidelines of Good Practice on Transparency and Information Management).

W pierwszej części spotkania przedstawiciele organów regulacji zapoznali się z zestawieniem nadesłanych wcześniej informacji dotyczących danych udostępnianych uczestnikom rynku w poszczególnych krajach przekazanych przez Regulatorów w rozesłanej ankiecie. Warto podkreślić, że najobszerniejsze informacje i uwagi przedstawił Prezes URE. Wyniki ankiety nie zostały udostępnione pozostałym uczestnikom grupy (OSP i giełdom energii).

W drugiej – zasadniczej - części spotkania z udziałem zaproszonych przedstawicieli OSP i Giełd Energii, Regulator niemiecki przedstawił dwie prezentacje: pierwsza dotyczyła aktualnego stanu publikacji informacji dla uczestników rynku w poszczególnych krajach, druga odnosiła się do kierunkowych dalszych działań grupy implementującej oraz jej poszczególnych uczestników. Do zagadnień otwartych wymagających dalszych dyskusji należą: specyfikacja i ujednolicenie danych publikowanych w poszczególnych krajach, praktyczne i prawne przeszkody w publikacji informacji oraz miejsce i czas publikacji. Następnie uczestnicy omawiali poszczególne pytania zawarte w ankiecie wyjaśniając ich znaczenie.

Wnioski

1. Kwestię przejrzystości informacji dla uczestników rynku uznaje się (m.in. ERGEG i KE) za kluczową dla prawidłowego funkcjonowania rynku europejskiego, dlatego tym bardziej ważna jest obecność w dyskusjach nad praktycznym wdrożeniem Wytycznych Dobrych Praktyk dotyczących Przejrzystości i Zarządzania Informacją, które nie są obecnie obligatoryjne.

2. Ważne jest udostępnianie jednolitych informacji przez OSP i samych uczestników rynku – przed wszystkim wytwórców, czego zdają się oni być już świadomi – stąd aktywność Eurelectric’u.

Data publikacji : 24.10.2006

Opcje strony

do góry