Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca 19-tego posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. Energii Elektrycznej ERGEG, 29-tego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Energii Elektrycznej CEER, 1-szego posiedzenia grupy roboczej ds. awarii w systemie UCTE 4 listopada,

Bruksela 16 listopada 2006 r.

W posiedzeniach Prezesa URE reprezentował p. Robert Guzik  z Departamentu Promowania Konkurencji.

Podczas 19-tego posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. Energii Elektrycznej (Electricity Focus Group) ERGEG omówiono następujące zagadnienia:

 1. Przewodnicząca grup przedstawiła informacje dotyczące bieżących spraw będących przedmiotem ostatnich posiedzeń i spotkań ERGEG-u i CEER-u, m.in. o powołaniu przez CEER grupy roboczej (ad hoc Working Group) do zbadania awarii w systemie UCTE, która miała miejsce 4 listopada br. O przygotowanie raportu przez Regulatorów zwrócił się Komisarz Piebalgs.
 2. Przewodniczący ESO TF poinformował o wprowadzeniu zmian do dokumentu: „ERGEG Guidelines for Good Practice for Balancing Markets Integration”. Wytyczne zostaną przedstawione na grudniowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego (GA) ERGEG wraz z pismem przewodnim i informacją prasową. Oczekuje się wydania przez GA jednego, wspólnego komunikatu prasowego niezwłocznie po przyjęciu wytycznych dobrych praktyk dla rynków bilansujących energii elektrycznej i gazu.
 3. Przewodnicząca CBT TF przedstawiła zmiany wprowadzone do dokumentu „CBT TF Report Application of G-charge across EU according to draft Guidelines on Transmission Tariffication”.
 4. Z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej (Matti Supponen) omówiono trzy zagadnienia: status wytycznych w sprawie zarządzania ograniczeniami (Congestion Management Guidelines) (1), prace Grupy Roboczej ds. Przejrzystości (Transparency Working Group – TWG) (2) oraz stan prac nad wytycznymi w sprawie rekompensat międzyoperatorskich (ITC Guidelines) (3).

  Ad (1) Wytyczne w sprawie zarządzania ograniczeniami zostały przyjęte 9 listopada br. i wejdą życie jako załącznik do Rozporządzenia 1228. Zaczną obowiązywać po 20 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Oficjalnym (Official Journal). Wdrożenie wytycznych będzie przez KE traktowane priorytetowo, tak jak monitoring wdrożenia samego Rozporządzenia 1228, co jest w programie pracy ERGEG-u na 2007 r. Pierwszy raport jest spodziewany w czerwcu 2007 r.

  Ad (2) Grupa Robocza ds. Przejrzystości zajmuje się, zdaniem KE, trudnym problemem, ponieważ transparentność dla uczestników ryku energii elektrycznej jest mocno popierana przez KE, Regulatorów i EFET, ETSO jest neutralne, ale Eurelectric sprzeciwia się tak szerokiemu zakresowi przejrzystości informacji, jak przewidują wytyczne ERGEG-u. Dlatego też na razie wytyczne będą wdrażane na zasadzie dobrowolności. Od Eurelectric wymaga się bardziej przekonujących argumentów na poparcie swojego stanowiska. KE w 2007 r. zaproponuje obligatoryjne wdrożenie w wytycznych.

  Ad (3) W sprawie wytycznych ITC KE nie ma obecnie nic nowego do powiedzenia. Jedną z opcji jest spotkanie z Regulatorami w celu przedyskutowania możliwych rozwiązań.
 5. 5. Przewodniczący REM TF (p. Sh. Kent) poinformował o ukończeniu przez Regulatorów – liderów Regionalnych Inicjatyw Energetycznych raportu podsumowującego dotychczasowe efekty prac REI. Najważniejsze problemy to nierówny stan zaawansowania prac oraz potrzeba zwrócenia uwagi na spójność rozwiązań przyjmowanych w poszczególnych regionach. Raport podkreśli znaczenie wsparcia politycznego dla inicjatyw regionalnych.
 6. Przewodniczący REM TF poinformował o zmianach wprowadzonych do dokumentu: „REM TF Internal Paper on Compatibility of National Legal Conditions concerning Regulatory Competences”, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia EFG. Dokument został przyjęty przez EFG i zostanie przekazany do akceptacji na grudniowym posiedzeniu GA.
 7. Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego CBT TF (poinformowała o rozesłaniu kwestionariusza (i listu KE) opracowanego przez Consentec/Frontier Economics, którego celem jest zebranie danych o kosztach sieciowych na potrzeby bazy aktywów regulowanych - Regulatory Asset Base (RAB), potrzebnej do kalkulacji wysokości rekompensat dla OSP.

Dyskusja podczas 29-tego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Energii Elektrycznej (Electricity Working Group) CEER dotyczyła:

 1. Dokumentów opracowanych przez zespół zadaniowy ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej.

  Raport o bezpieczeństwie dostaw identyfikuje ramy prawne, w których działają Regulatorzy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej. Raport ma charakter wstępny, prace będą kontynuowane w 2007 r. w ramach specjalnie powołanego zespołu zadaniowego. Raport o modelu rynku skupia się na istniejących różnicach w funkcjonujących modelach rynku energii elektrycznej w poszczególnych krajach oraz na wpływie tych różnic na integrację rynków i korzyści z konkurencji odnoszone przez odbiorców. Na tej podstawie konkluduje, że konieczna jest harmonizacja rynków detalicznych i zaleca opracowanie kierunkowej „mapy drogowej”.
 2. Raportów nt.:
  - jakości napięcia (Volatge Quality),
  - zdarzeniach zewnętrznych (Common Understanding Paper on extreme events)
  - podręcznika regulacji jakości energii (Handbook on Quality Regulation).

  Pierwszy z nich zostanie przekazany do konsultacji publicznych w pierwszej połowie 2007 r., drugi pozostanie na razie dokumentem wewnętrznym CEER. Podręcznik regulacji jakości energii elektrycznej został opracowany wspólnie z Florencką Szkołą Regulacji i zostanie opublikowany w przyszłym roku.
 3. Przewodnicząca EWG poinformowała o planowanych na początek lutego 2007 r. warsztatach dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej

Posiedzenie grupy ds. blackout’u w systemie UCTE 4 listopada 2006 r.

 1. Głównym zadaniem grupy jest opracowanie niezależnego raportu Regulatorów opisującego awarię w systemie UCTE. Ma on być ukończony do końca stycznia 2007 r. Dotychczas przyjęte zostały wstępne ustalenia, na podstawie materiałów przesłanych przez poszczególnych Regulatorów oraz wstępnego raportu Eon Netz. Regulatorzy wskazują na błąd ludzki jako bezpośrednią przyczynę awarii oraz brak właściwej koordynacji działań międzyoperatorskich.
 2. W swoim raporcie Regulatorzy mają się skupić na przyczynach rozprzestrzenienia się lokalnego incydentu na obszar całego systemu UCTE. Należy spodziewać się wniosków (które już się pojawiły we wstępnych ustaleniach) dotyczących konieczności wdrożenia wiążących, jednolitych ram prawnych (w tym zasad koordynacji pracy systemów przesyłowych), których przestrzeganie byłoby nadzorowane prze organy regulacji (albo jednego Regulatora europejskiego). Poparcie uzyska koncepcja opracowania i wdrożenia jednego europejskiego Kodeksu Sieci.

Wnioski

 1. W Programie Pracy CEER/ERGEG na 2007 r. zwraca uwagę priorytetowe traktowanie integracji rynków bilansujących, jako zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla budowy wewnętrznego rynku energii. Rynki bilansujące są (prawidłowo) postrzegane jako element spajający bezpieczeństwo dostaw z rynkiem konkurencyjnym.
 2. Zauważalny jest brak postępu w sprawie wytycznych dotyczących rekompensat międzyoperatorskich i usztywnienie stanowiska ETSO, którego przedstawiciele wywierają naciski na KE w celu wdrożenia metody IMICA jako obligatoryjnej (vide pismo ETSO zawierające stanowisko w sprawie pisma ERGEG-u do KE dotyczącego braku uzgodnienia przez Regulatorów wytycznych ITC). ETSO wyraźnie opóźnia przygotowanie nowej umowy opartej na metodzie dotychczas stosowanej, licząc na to, że wiosną 2007 r. zaproponuje operatorom podpisanie umowy opartej na metodzie IMICA. Należy opowiadać się za kontynuacją starej metody w całym 2007 r. i w miarę możliwości szukać poparcia Regulatorów z krajów sprzeciwiających się IMICA’e (m.in. Włochy, Czechy, Holandia).
Data publikacji : 08.01.2007
Data modyfikacji : 16.04.2007

Opcje strony

do góry