Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2152,Notatka-informacyjna-dotyczaca-3-posiedzenia-Regionalnego-Komitetu-Koordynacyjne.html
16.06.2024, 14:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego ERGEG regionu Europy Północnej (ERGEG Regional Coordination Committee NE), Kopenhaga, 15 listopada 2006 r.

W spotkaniu Prezesa URE reprezentowała p. Agnieszka Panek z Departamentu Promowania Konkurencji.

 1. Przedmiotem dyskusji podczas spotkania był postęp prac zadaniowych grup implementujących utworzonych do realizacji priorytetów określonych w programie pracy Komitetu (optymalizacja wykorzystania połączeń międzysystemowych stałoprądowych i przejrzystość rynków hurtowych). Sprawozdania z podjętych działań przedstawiły trzy grupy:
  (1) ds. optymalizacji wykorzystania połączeń międzysystemowych – KONTEK i Niemcy-Dania Zachód
  (2) ds. optymalizacji wykorzystania połączeń międzysystemowych- SwePol i Baltic Cable
  (3) ds. przejrzystości rynku hurtowego energii elektrycznej.
 2. Celem grup (1) i (2) było wypracowanie i zaproponowanie wdrożenia mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami dla poszczególnych połączeń. Grupa (1) osiągnęła istotny postęp prac. Zainteresowane strony spotkały się i podpisały „Memorandum of understanding”, które stanowi podstawę dalszych prac grupy. Do końca roku grupa ta przedstawi raport otwarcia dotyczący wprowadzania sposobu optymalizacji wykorzystania połączeń międzysystemowych. Na spotkaniu wstępnie przedstawiono zarys proponowanej metody rozliczeń.
 3. Grupa (2) nie znajduje się na takim etapie zaawansowania. Aktualnie planowane jest spotkanie zainteresowanych stron w dniu 29 listopada 2006 r. w celu zapoznania się z ich stanowiskami.
 4. Grupa (3) zaproponowała ostatnie poprawki w brzmieniu raportu dotyczącego wspólnego zestawienia informacji, które będą publikowane i udostępniane w regionie Europy Północnej oraz zharmonizowania w poszczególnych krajach minimalnych wymagań w zakresie przejrzystości danych udostępnianych na zasadach dobrowolności lub obowiązkowo, przy czym stwierdzono, że w najbliższym czasie zostanie on przesłany członkom RCC w celu ostatecznej akceptacji.
 5. 5. Wszyscy uczestnicy spotkania przedstawili krótkie informacje na temat organizacji krajowych rynków energii, ze szczególnym podkreśleniem czy występuje „intra day market” i jakie są zasady zgłoszeń uczestników.
Wnioski
 1. Należy stwierdzić, że prace w grupie w której pracach bierze udział strona polska nie są zaawansowane. W tej grupie, konieczny jest udział przedstawiciela Prezes URE oraz ścisła współpraca z PSE-Operator S.A. i PSE SA, ponieważ przyjmowane ustalenia mogą pośrednio rzutować na wysokość opłat przesyłowych, ewentualne przychody z aukcji oraz możliwości eksportu energii z Polski do krajów nordyckich. Wskazane jest zorganizowanie spotkań uzgodnieniowych w tej sprawie w kraju oraz, w kroku drugim, nawiązanie współpracy ze stroną szwedzką.
 2. W zakresie prac nad ujednoliceniem zasad organizacji krajowych rynków energii w celu stworzenia rynków regionalnych, a następnie wspólnego rynku europejskiego, jednoznacznie stwierdzono odmienność pomiędzy sposobem organizacji rynku w Polsce a innymi krajami regionu północnego. Należałoby się zastanowić jakie kroki powinny być podjęte w celu (być może nawet konieczność zmiany ustawy – Prawo energetyczne) w celu ukształtowania mechanizmów rozliczeń umożliwiających harmonizację rynków.
Data publikacji : 08.01.2007

Opcje strony