Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2276,Notatka-informacyjna-dotyczaca-warsztatow-pt-Workshop-Efficiency-Benchmarking-kt.html
17.06.2024, 21:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca warsztatów pt. Workshop Efficiency Benchmarking, które odbyły się w dniu 8 marca 2007 r. w Brukseli

W warsztatach uczestniczyła p. Anna Bednarska z Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych.

Warsztaty stanowiły kontynuację spotkańw ramach Unbundling, Reporting and Benchmarking TF.

Podstawowe zadanie grupy polega na dokonywaniu przeglądu modeli regulacyjnych stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem modeli poprawy efektywności w działalności sieciowej, zmian wprowadzanych w nowych okresach regulacji oraz szerokiej wymianie doświadczeń w zakresie stosowania modeli w praktyce regulacyjnej.

Podczas spotkania swoje doświadczenia zaprezentowali dwaj regulatorzy tj. Federal Network Agency for Electricity and Gas z Niemiec oraz Energy Market Authority (EMV) z Finlandii.

Ponadto omówiony został plan zadań grupy przewidziany na 2007 i 2008 rok. W szczególności dyskutowano na temat stworzenia - przewidzianego w planie zadań grupy na 2007 r. - raportu dot. różnych modeli regulacyjnych operatorów systemów przesyłowych w Europie.

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca przedstawionego planu zadań grupy na 2007 i 2008 r. Zgodnie z agendą przygotowaną na 2007 rok przewidziano stworzenie raportu dot. różnych modeli regulacyjnych operatorów systemów przesyłowych w Europie. W pierwszym podejściu zostaną opracowane i zaopiniowane przez przedstawicieli grupy - kwestionariusze, a następnie rozesłane do wypełnienia. Na podstawie zebranych i wypełnionych kwestionariuszy powstanie raport nt. Modeli regulacyjnych operatorów sieci przesyłowych, stosowanych w Europie.

W okresie 2007-2008 grupa rozpocznie również prace nad projektem europejskiego benchmarking-u efektywnościowego operatorów sieci przesyłowych (OSP). Projekt ten przewidziany jest do realizacji w formie przetargu przez wybraną firmę konsultingową. Udział w projekcie regulatorów oraz operatorów systemów przesyłowych jest oparty na zasadzie dobrowolności. Wybrana firma konsultingowa podpisze klauzule dotyczące poufności przekazywanych danych.

Wnioski

Spotkanie było wartościowe ze względu na wymianę doświadczeń oraz możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją i zmianami jakie zaszły w stosowanych narzędziach regulacji w Niemczech i Finlandii. Model regulacji fińskiej ewoluuje w kierunku zwiększenia restrykcyjności stosowanych narzędzi. Doświadczenia fińskie wydają się tym bardziej interesujące, że Finowie zrezygnowali ze stosowania metody regulacji ex-post jako nieefektywnej kontroli stosowanej wobec przedsiębiorstw monopolistycznych, wysoce liberalnej dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych, a wysoce nieskutecznej w zakresie ochrony interesów i praw indywidualnego odbiorcy. W okresie regulacji 2005-2007 regulator stosował minimalną redukcję kosztów, jednakową wobec wszystkich przedsiębiorstw sieciowych. W planowanym okresie regulacji ustalone zostały już indywidualne wskaźniki poprawy efektywności.

Przedstawiciel Prezesa URE zgłosił generalną uwagę, dotyczącą braku reasumpcji stosowanych modeli regulacyjnych w Europie dla OSD. Naturalną konsekwencją prezentowanych modeli regulacji bodźcowej operatorów sieci dystrybucyjnych OSD w 2005 i 2006 powinno być opracowanie formalnego raportu grupy w tym zakresie zamiast raportu na temat modelu regulacji OSP w Europie.

Data publikacji : 16.04.2007

Opcje strony