Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2278,Notatka-informacyjna-dotyczaca-dwudziestego-pierwszego-i-trzydziestego-pierwszeg.html
17.06.2024, 19:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca dwudziestego pierwszego i trzydziestego pierwszego spotkania Grup Roboczych ds. Energii Elektrycznej (EFG ERGEG i EWG CEER), które odbyły się w dniu 15-16 marca 2007 r. w Brukseli

W spotkaniach Prezesa URE reprezentował p. Robert Guzik z Departamentu Promowania Konkurencji.

Podczas posiedzenia EFG ERGEG:

 1. 1. Kierujący Zespołami zadaniowymi poinformowali o postępie prac w zespołach i opracowywanych dokumentach. Są to:
  - w ERI TF raport kwartalny i convergence report (raport zbieżności rozwiązań w poszczególnych regionach),
  - w ETN TF: część opracowywanego przez EFG raportu zgodności z Rozporządzeniem 1228 (w zakresie zasad taryfikacji, systemu rekompensat oraz połączeń komercyjnych - merchant lines) oraz założenia do raportu nt. harmonizacji taryf,
  - w ELM TF: założenia do studium dot. Integracji rynków bilansujących (będzie zlecone konsultantom przez KE) oraz raport zgodności z Rozp. 1228 w zakresie zarządzania ograniczeniami.
 2. Omówiono dokument: ”Conclusions Paper: Cross border framework for transmission network infrastructure” opracowany przez ETN TF i przedłożony EFG do akceptacji. Po dyskusji dokument został przyjęty i zostanie przekazany przy piśmie przewodnim Zgromadzeniu Ogólnemu.
 3. Po raz kolejny dyskutowano nad możliwością sformalizowania wytycznych w sprawie przejrzystości („ERGEG Guidelines for Good Practice on Transparency and Information Management”). ERGEG przekazał wytyczne Komisji Europejskiej i opowiedział się za ich dobrowolnym przyjęciem przez kraje członkowskie. Obecnie jednak ponownie dyskutuje się nad niektórym definicjami, co spowoduje konieczność ponownego przyjęcia poprawek do wytycznych przez ERGEG. Ponadto obecnie Regulatorzy oczekują od KE propozycji prawnej wdrażającej wytyczne.
 4. W następnej części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele Consentec’u – firmy konsultingowej wykonującej studium: „Study on co-ordinated regional congestion management methods - update and information”. Skoordynowane metody zarządzania ograniczeniami w wymianie międzysystemowej w regionach są obecnie dość dobrze rozpoznane, dlatego też zasadniczym celem studium jest weryfikacja ich kompatybilności i możliwości koordynacji interregionalnej. Najważniejszy problem to brak możliwości integracji regionów, w których funkcjonują aukcje typu implicit z tymi regionami, w których działają aukcje typu explicit. Z metodą implicit - nie ma problemu, ponieważ można brać udział w aukcjach na rożnych granicach niezależnie, dlatego, że kierunek przepływu energii jest zdeterminowany z góry. W metodzie explicit nie ma wskazania dokąd płynie prąd - koordynowane są strefy, a nie pojedyncze granice, jeżeli kraj uczestniczy w jednej aukcji to nie może brać udziału w innej aukcji bez skoordynowania z pierwszą. Procedury operacyjne w obu metodach są inne, co dodatkowo utrudnia konwergencję. Raport ma być gotowy w czerwcu.
 5. Poinformowano o corocznej konferencji Regionalnych Inicjatyw Energetycznych.
 6. W dyskusji nad projektem wkładu EFG do trzeciego pakietu legislacyjnego podkreślono, że najważniejsze sprawy to nowa organizacja instytucjonalna (Euro-TSO i ERGEG+) oraz europejska sieć przesyłowa. Część propozycji jest opracowywana przez specjalnie powołane zespoły ad hoc.

Podczas posiedzenia EWG CEER

 1. Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia kierujący zespołami zadaniowymi przedstawili informacje na temat postępu prac w zespołach SoS TF (punkt 2.5 sprawozdania), EQS TF (konsultacje publiczne dokumentu: „Towards Voltage Quality Regulation in Europe”) i ENV TF.
 2. Przewodnicząca przedstawiła informację o warsztatach CEER Electricity Infrastructure Workshop, które odbyły się 13 lutego 2007 r.
 3. Przyjęty został wewnętrzny raport CEER opracowany w Zespole zadaniowym ds. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej SoS: „CEER Report on Framework for Regulatory Considerations of Securityof Electricity Supply”.
 4. W kolejnej części posiedzenia przedstawiciele europejskiego konsorcjum Reliance (które tworzą: 8 OSP, 1 dystrybutor, 1 producent oraz 5 centrów badawczych i uniwersytetów) zaprezentowali założenia projektu stworzenia europejskiego centrum sieci elektroenergetycznych. Projekt jest częścią szóstego ramowego programu badawczo rozwojowego KE. Badania przyczynią się do wzrostu niezawodności i efektywności funkcjonowania sieci przesyłowych. Z uwagi na osiągnięcie korzyści przez inne podmioty trudno jest natomiast nakłonić OSP, by włączyli się do projektu.

Po posiedzeniach EFG EWG odbyło się spotkanie przewodniczących zespołów zadaniowych z przedstawicielem KE na temat obecnych prac w KE i oczekiwań od EFG w sprawie:

 • sieci europejskiej,
 • unbundling-u. W KE panuje zgoda, że własnościowy jest najlepszy dla elektroenergetyki, jednakże obecnie brak zgody politycznej na jego wdrożenie. Druga opcja, czyli tzw. ISO+ (niezależny operator systemu z szerokimi uprawnieniami) jest o wiele bardziej skomplikowana. Jako trzecia opcja pojawia się koncepcja regionalnego OSP,
 • formuły prawnej regulacji dot. unbundlingu i ISO,
 • definicji unbundlingu własnościowego. Np. w Finlandii 50% akcji OSP maja wytwórcy, ale bez kontroli nad firmą i takie rozwiązanie też uznaje się za ownership unbundling. W niektórych krajach OSP są spółkami giełdowymi należącymi do akcjonariuszy i tam byłoby bardzo trudno przeprowadzić unbundling własnościowy.
 • koncepcji ETSO+, które powinno realizować trzy funkcje: opracowanie standardów technicznych i procedur rynkowych (ustalanie zasad), monitoring sieci przesyłowej i koordynacja (bieżące funkcjonowanie systemu) oraz planowanie i inwestycje

· konsultacji prawnej - na poziomie EU – w celu wyjaśnienia możliwości istnienia i działania ERGEG+ jako organu nadzorującego ETSO+.

16 marca 2007 r. odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Eurelectric. Krótko przedstawiono zadania realizowane przez EFG w 2007 r., a następnie Eurelectric zaprezentował pakiet dokumentów przygotowanych w reakcji na Energy Package KE z 10 stycznia 2007 r.

Wnioski:

 1. W związku z przygotowywaniem tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego należy dokonać rewizji obowiązujących regulacji (przed wszystkim Rozporządzenia 1228/2003) pod kątem spełniania celów. Dotyczy to m.in. niemożności opracowania wytycznych w sprawie rekompensat międzyoperatorskich na jego podstawie oraz wątpliwości co do zasadności stosowania tych rekompensat, które mają charakter antyrynkowy (ograniczają wymianę międzysystemową i eliminują sygnały lokalizacyjne). Inne kwestie to wytyczne w sprawie zarządzania ograniczeniami, alokacja przychodów z aukcji, harmonizacja taryf. Należy popierać dążenie do zmiany Rozporządzenia w tych obszarach zaczynając od ponownego zdefiniowania celu, jakiemu ono ma służyć.
 2. Najważniejszy problem to wypracowanie stanowiska Polski w sprawie e-TSO (ETSO+) i ERGEG+ oraz ISO czy unbundling własnościowy, ponieważ już obecnie forsowane są przez niektóre kraje szczegółowo opracowane koncepcje, które nie do końca muszą być zgodne z krajowymi priorytetami (np. regionalny TSO, który by przejął uprawnienia operatorów z regionu w zakresie np. bilansowania).
 3. Na uwagę zasługuje zagadnienie wdrażania przez wytwórców zaleceń Eurelectric w zakresie przejrzystości i udostępniania informacji.
Data publikacji : 16.04.2007

Opcje strony