Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE gospodarzem spotkania Regionalnego Komitetu Koordynującego w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniu 29 lipca 2009 r. w Warszawie odbyło się 12-te spotkanie Regionalnego Komitetu Koordynującego w Europie Środkowo-Wschodniej. Komitet ten skupia przedstawicieli organów regulacyjnych z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, a jego prace toczą się w ramach Inicjatyw Regionalnych ERGEG, powołanych do życia na początku 2006 r.

Podczas tego spotkania przedyskutowano dokumenty przygotowane przez operatorów sieci przesyłowych w regionie, związane ze skoordynowanym mechanizmem wyznaczania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Uwagi do tych dokumentów zostały przesłane do Biura Aukcyjnego we Freising, jak również do przedstawicieli operatorów sieci przesyłowych. Zakończenie przeglądu tych dokumentów umożliwi na obecnym etapie poddanie konsultacjom z uczestnikami rynku projektu zasad skoordynowanych aukcji.

Wdrożenie skoordynowanego mechanizmu zarządzania ograniczeniami w całym regionie, który ma na celu ujednolicenie zasad i procedur dostępu do transgranicznych zdolności przesyłowych w ramach jednego biura aukcyjnego (tzw. „one-stop shop”) przyczyni się do ograniczenia kosztów działania uczestników rynku, co powinno mieć pozytywny wpływ na warunki konkurencji na rynku. Metoda wyznaczania i alokacji dostępnych zdolności przesyłowych, uwzględniająca rzeczywiste przepływy energii elektrycznej w sieci (tzw. flow-based method), pozwoli na planowanie w inwestycji w sposób, który przyczyni się do zwiększenia swobody handlu w regionie. Oba wyżej wymienione obszary, związane z poprawą warunków konkurencji na rynku, powinny w końcowym efekcie przynieść korzyści dla odbiorców końcowych.

Ponadto w dniu 12 sierpnia 2009 r. w Monachium odbyło się drugie spotkanie Biura Aukcyjnego z uczestnikami rynku (warsztaty), podczas którego zostały przedstawione zasady uczestnictwa w fazie testowej nowego mechanizmu zarządzania ograniczeniami przez uczestników rynku. Wdrożenie nowych skoordynowanych zasad zarządzania ograniczeniami w Europie Środkowo-Wschodniej, które zostało przewidziane na początek 2010 r., wymaga dokonania formalnego przeglądu zasad aukcji oraz innych stosownych dokumentów (np. zasad świadczenia usług przez Biuro Aukcyjne na rzecz operatorów sieciowych) przez organy regulacyjne, co zostanie dokonane po konsultacjach zasad aukcji z uczestnikami rynku. W tym celu podczas spotkania dokonano rewizji krajowych przepisów prawa określających tryb prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie, co przyczyni się do koordynacji tego procesu w regionie i zwiększenia efektywności działania organów regulacyjnych.

Spotkanie Komitetu Koordynującego było również poświęcone przygotowaniu odpowiedzi na pytania uczestników rynku, dotyczące nowego mechanizmu zasad zarządzania ograniczeniami w regionie. Taka forma współpracy regionalnej z uczestnikami rynku, pozwala zapewnić właściwy dostęp do informacji, przyczyniając się do zwiększenia przejrzystości całego procesu. Umożliwia to także wyjaśnienie zagadnień podnoszonych przez uczestników rynku na odpowiednio wczesnym etapie, a proces ten będzie kontynuowany w ramach kolejnych warsztatów organizowanych przez Biuro Aukcyjne oraz w ramach konsultacji zasad aukcji przez ERGEG.

Data publikacji : 28.08.2009

Opcje strony

do góry