Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/3518,Inauguracyjne-spotkanie-Rady-Regulatorow-ACER.html
17.06.2024, 21:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracyjne spotkanie Rady Regulatorów ACER

W dniach 4 - 5 maja w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie europejskich regulatorów w ramach niedawno powołanej unijnej Agencji Współpracy Regulatorów Rynków Energii oraz kolejna sesja Zgromadzenia Ogólnego CEER.

Polskę w Radzie Regulatorów ACER i na Zgromadzeniu Ogólnym CEER reprezentował Marek Woszczyk, Wiceprezes URE. W agendzie dwudniowego spotkania ACER znalazły się przede wszystkim kwestie organizacyjno – proceduralne związane z organizacją prac agencji.

Podczas inauguracyjnego spotkania Rady Regulatorów wybrano władze instytucji. Lord Mogg, przewodniczący CEER/ ERGEG i zarazem szef Ofgemu - brytyjskiego urzędu regulacyjnego, został wybrany przewodniczącym Rady Regulatorów. Jego zastępcą został Walter Boltz, szef E-Control - austriackiej instytucji regulującej rynek energii i jednocześnie zastępca szefa CEER/ ERGEG. Kadencje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwają 2,5 roku. Istnieje możliwość ich ponownego wyboru.

6 maja br. Rada Administracyjna wskazała na dyrektora ACER Alberto Pototschniga, który uzyskał wcześniej pozytywną opinię Rady Regulatorów. Przed formalnym objęciem tego stanowiska Procedura przewiduje uzyskanie przez oficjalnego kandydata na dyrektora ACER aprobaty Parlamentu Europejskiego.

***

Rada Regulatorów ma charakter opiniodawczo - doradczy. Do jej kompetencji należy m.in. zatwierdzanie programu prac Agencji na nadchodzący rok czy udzielanie dyrektorowi ACER wskazówek dotyczących wykonywania jego zadań.

W skład Rady Regulatorów wchodzą wysocy rangą przedstawiciele krajowych regulatorów oraz po jednym zastępcy z każdego państwa członkowskiego UE. W radzie tej zasiada także przedstawiciel Komisji Europejskiej, któremu nie przysługuje jednak prawo głosu.

Celem Agencji ACER jest wspieranie krajowych organów regulacyjnych, a wśród swoich kompetencji ma ona m.in. monitorowanie współpracy regionalnej między operatorami systemów przesyłowych, zadania związane z wdrażaniem wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych, w odniesieniu do warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego, a także monitorowanie i sprawozdawczość dotyczącą sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Docelowo siedzibą Agencji, powołanej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., będzie Lublana (Słowenia). Agencja oficjalnie rozpocznie prace w marcu 2011 roku.

Data publikacji : 07.05.2010

Opcje strony