Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/4060,Pierwsza-rocznica-Rady-Regulatorow-ACER-Prezes-URE-w-Lublanie.html
29.05.2024, 00:46

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza rocznica Rady Regulatorów ACER. Prezes URE w Lublanie

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wziął udział w spotkaniu Rady Regulatorów Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

W dniu 4 maja odbyło się 8 już posiedzenie ACER. Tym razem unijni regulatorzy rynku energii spotkali się w siedzibie Agencji w Lublanie - niemal w rok od pierwszego inauguracyjnego spotkania Rady, które odbyło się 6 maja 2010 roku w Brukseli. Reprezentantem URE na spotkaniu Rady Regulatorów Agencji był Marek Woszczyk, Prezes URE.

Pierwsza decyzja z Lublany

Pierwszy rok działalności Rady Regulatorów ACER, poświęcono przede wszystkim kwestiom organizacyjnym, związanym z konstytuowaniem się ACERu. W marcu 2011, z chwilą formalnego rozpoczęcia działalności Agencji, Rada Regulatorów przeszła do realizacji swoich zadań. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 713/2009, Rada Regulatorów ACER pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec Dyrektora Agencji. Podczas ostatniego spotkania w Lublanie Rada wydała pierwszą formalną opinię na temat decyzji Dyrektora ACER w sprawie statutów Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) i Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G). Unijni regulatorzy przychylnie odnieśli się do propozycji Dyrektora Alberto Pototschniga odnośnie stanu prawnego, regulaminu organizacyjnego i zasad członkowstwa w obu stowarzyszeniach.

Podczas Prezydencji w Krakowie

W agendzie majowego spotkania Rady znalazły się również dyskusje na temat aktualnego stanu prac nad modelem docelowym rynku gazu, pakietem infrastrukturalnym oraz na temat przygotowań do zbliżającego się Forum Florenckiego.

W tym samym dniu w Lublanie miało również miejsce kolejne spotkanie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Energii (CEER), podczas którego europejscy regulatorzy dyskutowali m.in. nad przyszłym kształtem inicjatyw regionalnych oraz przygotowaniem stanowiska CEER do mającego się niebawem ukazać komunikatu Komisji Europejskiej na temat zewnętrznych aspektów unijnej polityki energetycznej. W trakcie spotkania Marek Woszczyk zaprosił regulatorów na konferencję w Krakowie, którą Urząd Regulacji Energetyki organizuje wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Skarbu Państwa w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Kolejne spotkanie Zgromadzenia Ogólnego CEER oraz Rady Regulatorów ACER odbędzie się w dniach 6-7 czerwca, w Brukseli.

Data publikacji : 06.05.2011

Opcje strony