Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 30 września Komisja Europejska czeka na informacje w sprawie projektów smart grid w elektroenergetyce

Komisja Europejska ogłosiła zapytanie o informację, skierowane do promotorów projektów z dziedziny smart grid. Informacje powinny dotyczyć wypełniania kryteriów wskazanych w projekcie rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (COM/2011/658).

Projekty należy zgłaszać za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej KE: www.ec.europa.eu w terminie do 30 września 2012 r.

Zgłoszone projekty będą oceniane przez Komisję i opiniowane przez organy regulacyjne państw UE. Zostaną one również wzięte pod uwagę przy tworzeniu pierwszej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs), a następnie ogólnounijnej listy projektów. Dofinansowanie otrzymają tylko projekty o wspólnym znaczeniu dla energetyki krajów UE - projekty będące przedmiotem tzw. wspólnego zainteresowania (PCI - Project of Common Interest). PCI – to działania podejmowane w obszarach polityki UE, dotyczące tworzenia lub ulepszenia ogólnoeuropejskich usług. Wymagania PCI są podstawowym warunkiem przy przyznawaniu środków finansowych na rozwój infrastruktury energetycznej finansowych z kasy UE. Stąd tak ważne jest przesłanie informacji o przedmiocie tzw. wspólnego zainteresowania - by wybrane projekty mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego.

***

Proces wyznaczania projektów PCI został opisany w projekcie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego Decyzję nr 1364/2006/WE”, opublikowanym przez Komisję Europejską 19 października 2011 r. Rozporządzenie, które weszło w skład tzw. Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego, ma na celu zapewnienie korzystnych warunków dla modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej oraz transgranicznych połączeń międzysystemowych, co z kolei będzie krokiem w kierunku budowy europejskiego rynku energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z propozycjami KE, Unia Europejska wyda na inwestycje w sektorze energetycznym 9,1 miliarda euro (w latach 2014-2020). Fundusze te będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów PCIs, które są niezbędne dla realizacji przyjętych przez Komisję energetycznych priorytetowych obszarów i korytarzy infrastrukturalnych. Polska uczestniczyć będzie w 5 korytarzach energetycznych (elektroenergetycznych i gazowych). Dla energii elektrycznej są to: North-South electricity interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe ("NSI East Electricity") oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity ("BEMIP Electricity"); dla gazu - North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe ("NSI East Gas"), Southern Gas Corridor ("SGC") oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas ("BEMIP Gas").

Data publikacji : 01.08.2012
Data modyfikacji : 22.08.2012

Opcje strony

do góry