Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opinia ACER odnośnie Kodeksu Sieci

13 października 2012 r. ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) przyjęła Opinię w sprawie Kodeksu Sieci dotyczącego wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączeniem do sieci (Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators - NC RfG)

W przyjętej Opinii ACER wyraziło słowa uznania dla Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) za zaangażowanie na każdym etapie prac związanych z przygotowaniem Kodeksu, doceniając w szczególności wysyłki włożone w organizację stałych spotkań członków zespołu, przeprowadzenie konsultacji publicznych oraz terminową realizację działań.

Niemniej jednak ACER wskazała również obszary wymagające dopracowania ze względu na konieczność przygotowania Kodeksu Sieci zgodnie z Wytycznymi Ramowymi. W przypadku testu znaczenia (significance test) Agencja zarekomendowała dopracowanie kryteriów i metodologii identyfikacji znaczących użytkowników sieci (significant grid users). ACER wyraziła również konieczność przeprowadzenia kolejnych analiz w celu dokładniejszego określenia znacznych odchyleń od aktualnie obowiązujących standardów i wymagań dotyczących jednostek wytwarzanie energii elektrycznej. ACER zwróciła również uwagę na potrzebę korekty zapisów dotyczących wdrożenia uprawnień nadzoru nad Kodeksem na szczeblu krajowym i pokrycia kosztów ponoszonych przez OSP i OSD.

Agencja ponadto podkreśliła, że przygotowanie Kodeksu Sieci zgodnie z sugestiami zawartymi w Opinii wedle Wytycznych Ramowych pozwoli zarekomendować Komisji Europejskiej przyjęcie tego dokumentu.

Data publikacji : 22.10.2012

Opcje strony

do góry