Nawigacja

Najnowszy Raport Krajowy Prezesa URE dostępny na stronie www

Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2013 to ósma już edycja dokumentu sporządzonego w ramach realizacji obowiązku sprawozdawczego, określonego w ustawie - Prawo energetyczne i przepisach unijnych. Przedłożony do Komisji Europejskiej i ACER dokument zawiera charakterystykę ogólnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i gazu w minionym roku.

Jednym z kluczowych działań podjętych przez polskiego regulatora w 2012 r. było stworzenie warunków dla rozwoju konkurencji na rynku gazu poprzez  utworzenie wirtualnego punktu obrotu gazem, a następnie uruchomienie giełdy gazu na TGE. Działania te, eliminując część barier rynkowych, doprowadziły w konsekwencji do uwolnienia cen na hurtowym rynku gazu na początku 2013 r. Niemniej istotne znaczenie dla procesu liberalizacji rynku energii w Polsce miały prace na rzecz uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.  W związku z tym prowadzono m.in. szereg konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcami, które miały na celu wypracowanie wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej dla usługi kompleksowej, tj. umowy łączącej postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.

Powyższej wymienione prace to tylko przykład działań realizowanych w 2012 r. przez polskiego regulatora na rzecz wspierania rozwoju wolnego rynku energii w Polsce i jego integracji z rynkami państw Unii Europejskiej, które zostały opisane w załączonym poniżej Raporcie. Sprawozdanie zawiera ponadto szczegółową charakterystykę hurtowego i detalicznego rynku energii elektrycznej i rynku gazu w Polsce, a także prezentację innych aktywności Prezesa URE podejmowanych w roku ubiegłym w celu promocji konkurencji i przejrzystości obu rynków oraz wzmocnienia pozycji odbiorcy.

Data publikacji : 04.09.2013

Opcje strony

do góry