Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ACER w swojej opinii przyznał rację polskiemu regulatorowi

„W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, Rada Regulatorów opowiedziała się za stanowiskiem Polski dot. nieskoordynowanej z innymi granicami wymiany energii elektrycznej między Austrią i Niemcami” - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando po otrzymaniu ostatecznej opinii, opublikowanej 23 września br. „Zjawisko nieplanowych przepływów destabilizuje pracę polskiej i sąsiadujących sieci, co praktycznie uniemożliwia wymianę handlową pomiędzy systemem polskim i niemieckim”.

W opinii Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. Agency for Cooperation of Energy Regulators - dalej „ACER”) przyjętej przez Radę Regulatorów stwierdzono, że istnieją ograniczenia strukturalne m.in. na granicy polsko-niemieckiej, niemiecko-czeskiej oraz czesko-austriackiej, na powstanie których znaczny wpływ ma niemiecko-austriacka transgraniczna wymiana handlowa.

Połączenie austriacko-niemieckie nie ma wystarczającej zdolności do przyjęcia wszystkich przepływów wynikających z realizacji umów handlowych, tak więc realizowane są one głównie przez połączenia na granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej oraz czesko-niemieckiej i czesko-austriackiej. Przepływ energii jest tak duży, że praktycznie uniemożliwia wykorzystanie połączenia polsko-niemieckiego do realizacji innych transakcji handlowych, a tym samym nie ma możliwości udostępnienia dodatkowych mocy uczestnikom rynku. Te wnioski zostały opracowane na podstawie dodatkowej analizy wykonanej przez ACER, opierającej się na wyznaczeniu tzw. Power Transfer Distribution Factors (PTDF) - tj. wskaźników rozpływu mocy.

Brak wyznaczania zdolności przesyłowych na granicy austriacko-niemieckiej powoduje konkretne straty wynikające z niemożności uczestnictwa w wymianie transgranicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (ang. Central Eastern Europe - dalej „CEE”). Straty te ACER oszacował na poziomie 87,5 mln EURO w 2011 r., 116,7 mln EURO w 2012 r. i 108,6 mln w 2013 r.

Wynikające z istniejących ograniczeń nieplanowe przepływy powodują również zagrożenie dla prawidłowej pracy systemu. Według ACER istniejące środki zapobiegawcze, w tym wirtualny przesuwnik fazowy na granicy polsko-niemieckiej oraz te, które są planowane, nie są − w ocenie Agencji − wystarczające i nie zastąpią procedur zarządzania ograniczeniami zgodnymi z rozporządzeniem 714/2009. Ponadto w ocenie ACER, planowana rozbudowa i wzmocnienie systemów przesyłowych w regionie CEE nie jest wystarczającym powodem niewyznaczenia zdolności przesyłowych na granicy między Austrią a Niemcami.

Brak wyznaczenia zdolności przesyłowych na granicy austriacko-niemieckiej powoduje również zaburzenia skutecznych sygnałów ekonomicznych wysyłanych do uczestników rynku i operatorów systemów przesyłowych oraz zaburzenia efektywnej konkurencji, co również zostało podkreślone w opinii.

Przyjęta - przy jednym głosie przeciw, a pozostałymi ‘za’ − opinia ACER potwierdza słuszność polskiej argumentacji, przedstawionej w naszym wniosku z ub.r.” - podkreślił Prezes URE Maciej Bando. „Nasze stanowisko, które poparło większość regulatorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje, że funkcjonujące od lat systemy między wybranymi krajami, nie mogą być niespójne z obecnym prawem europejskim” - dodał Prezes URE.

W opinii znalazły się także zalecenia dla regulatorów i operatorów systemów przesyłowych (OSP) regionu CEE. Zostali oni zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do:

  • przedstawienia, w ciągu 4 miesięcy od wydania Opinii, harmonogramu wdrożenia skoordynowanych procedur alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej; harmonogram powinien być tak rozłożony w czasie, aby OSP oraz uczestnicy rynku mogli przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować się do nowych zasad;
  • jak najszybszego wdrożenia w regionie CEE metody łączenia rynków krajowych Market Coupling z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling;
  • przeprowadzenia, w ciągu 4 miesięcy od przyjęcia Opinii, oceny, czy dotychczasowe środki zapobiegawcze są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków zapobiegawczych w regionie dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu do czasu wprowadzenia zasad alokacji na granicy niemiecko-austriackiej;
  • dokonania oceny przez regulatorów i OSP z Niemiec i Austrii dot. konieczności wprowadzenia ewentualnych przejściowych środków zaradczych dla uczestników rynku w związku z wprowadzeniem skoordynowanych zasad alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej;
  • dalszego wspierania przez wszystkie zainteresowane strony przejściowego procesu integracji do czasu implementacji skoordynowanych zasad alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej. Wsparcie to może wiązać się z przyjęciem zasad zarządzania ograniczeniami w regionie CEE, które nie są w pełni zgodne z przepisami rozporządzenia 714/2009 i Aneksem do niego, do czasu wprowadzenia środków rekomendowanych przez ACER w niniejszej opinii.

Opinia została wydana bez uszczerbku dla procesu definicji regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, przeprowadzanego na podstawie art. 15 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE 25.7.2015 L 197) oraz wniosków końcowych z procesu przeglądu konfiguracji obszarów rynkowych (ang. bidding zone review process), przeprowadzanego na podstawie art. 32 ww. rozporządzenia.

Data publikacji : 24.09.2015
Data modyfikacji : 28.09.2015

Opcje strony

do góry